Under construction. Feel free to share your suggestions!

qíngshū
情书
love letter

 

Wǒ cónglái méiyǒu shōudàoguò qíngshū.
我从来没有收到过情书。
I've never received a love letter.

 

qíng shū shì zuì làng màn de lǐ wù 。
情书是最浪漫的礼物。
Love letter is the most romantic gift.

Please Log In or Sign Up to Comment