Under construction. Feel free to share your suggestions!
 

yuǎnchéng bàngōng
远程办公
telecommute

zhè ge gōng sī tí gōng yuǎn chéng bàn gōng de jī huì.
这个公司提供远程办公的机会。
This company offers opportunity to telecommute.

Wǒ xiànzài měi zhōu yǒu jǐ tiān yuǎnchéng bàngōng.
我现在每周有几天远程办公。
I telecommute several days a week.

Please Log In or Sign Up to Comment