Under construction. Feel free to share your suggestions!

suān

sour

bái cù cháng qǐ lái hěn suān 。

白醋尝起来很酸。

The white vinegar tastes very sour.


tián

sweet

bái táng cháng qǐ lái hěn tián

白糖尝起来很甜。

kǔ guā hěn kǔ

苦瓜很苦。

zhè gè qiǎo kè lì yòu là yòu tián

这个巧克力又辣又甜。

This chocolate is spicy and sweet.

xián

lǎo bǎn , shǎo yán

老板,少盐!

Less salt, please.

Please Log In or Sign Up to Comment